————————————————

WYKŁAD

„Częstotliwości wisielec”. Wokół poetyk Andrzeja Partuma

19 marca 2012, godz. 18.00
Galeria Sztuki Wozownia, Toruń /wstęp wolny/

Wykład dotyczył będzie języka sztuki oraz twórczości jednego z bohaterów książki „Historia Tekstu Wizualnego. Polska po 1967 roku” Andrzeja Partuma. Zmarły w 2002 roku artysta to jedna z kluczowych postaci polskiej sztuki neoawangardowej. Poeta tworzący od 1957 roku, także poeta wizualny, performer, w tym autor performansu poetyckiego, wideo, obiektów, instalacji, kompozytor (improwizator), autor apeli i manifestów, obserwator sztuki oraz autor tekstów krytycznych i teoretycznych.

Język wypowiedzi Partuma jest bogaty, zróżnicowany, bezkompromisowy i niełatwy do jednoznacznej charakteryzacji. Artysta dyskutował z wykwitłą na myśli Josepha Kosutha ideą samodefiniującej się sztuki i sztuki definiowanej przez artystę. To głównie na niej zbudował własny język artystyczny, niemieszczący się w żadnych znanych kategoriach artystycznych czy literackich.Był to język rozumiany zarówno jako środek przekazu samej sztuki, niestandardowychform jej prezentacji – chaotycznych, improwizowanych, często krytycznych w charakterze, zgrzytliwych fuzji mediów, jak podczas przeprowadzanych spontanicznie performansów do kamery; ale również był to język samych wypowiedzi (zarówno improwizowanych performansów, jak i spisanych manifestów i mów), bezkompromisowy język poezji, bełkotliwy, pełen repetycji, pozbawiony ogólnie przyjętych zasad gramatyczno-składniowych, naszpikowany świadomie odnotowywanymi błędami, osobliwymi rozwiązaniami stylistycznymi i ortograficznymi.
Podczas wykładu przyjrzę się poetykom Andrzeja Partuma, jego rozumieniu języka i sposobom pracy z nim. Przybliżę postać artysty, który traktował język jako podstawowe narzędzie twórcze, które sam transformował dostosowując do potrzeb życiowych i artystycznych sytuacji.

————————————————

Przyczyny_i_skutki_FB PRZYCZYNY I SKUTKI. Galeria AT 1982-2012 / CAUSES AND EFFECTS. AT Gallery 1982-2012

Joanna Adamczewska, Marcin Berdyszak, Roman Bromboszcz, Sławomir Brzoska, Rafał Górczyński, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Ewa Kulesza, Piotr Kurka, Agata Michowska, Paweł Polus, Krzysztof Sołowiej, Marek Wasilewski
Kurator: Tomasz Wilmański

Wernisaż: 15 marca 2013, godz. 18.00/ Opening: March 15th 2013, 6 p.m.
Wystawa trwa do 7 kwietnia 2013/ Exhibition is open till April 7th 2013
 
Wystawa pt. „Przyczyny i skutki” organizowana jest z okazji trzydziestej rocznicy istnienia poznańskiej Galerii AT. Galeria AT należy obecnie do najstarszych w Polsce galerii autorskich, alternatywnych, konsekwentnie prezentujących sztukę współczesną. Tytuł wystawy nawiązuje do tekstu Andrzeja Matuszewskiego „Przyczyny i skutki”, wygłoszonego na inaugurację powstania Galerii AT (30.11.1982). Na pokazie tym zostaną zaprezentowane prace 12 artystów związanych z galerią. Czytaj dalej>

Exhibition Causes and effects was organized on the occasion of the thirtieth anniversary of the Poznan AT Gallery. AT Gallery is now one of the oldest galleries in Poland, alternative, consistently presenting contemporary art. The exhibition’s title refers to the text of Andrzej Matuszewski „Causes and effects„, delivered at the inauguration of the uprising AT Gallery (30/11/1982). Read more>

 

————————————————

Konteksty II Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku, 18-22 sierpnia 2012

To druga edycja wydarzenia prezentującego twórczość artystów sztuki ulotnej. Program obejmuje prezentacje performance, projekcje filmowe (również z muzyką na żywo), wystawy, warsztaty, dokumentacje i wystąpienia teoretyczne. W tym roku Sokołowsko gościło będzie ponad pięćdziesięciu artystów, krytyków, kuratorów i historyków sztuki z siedmiu krajów.

Kuratorki: Małgorzata Sady, Ewa Zarzycka. Czytaj dalej>

Contexts, 2nd Sokołowsko Festival of Ephemeral Art, August 19-22, 2012

This the second edition of an event promoting this area of artistic activities. Apart from presenting performance art, it features screenings (also with live music), exhibitions, workshops, documentation and talks. We invited a group of over fifty artists, critics, curators and art historians representing seven countries. Curators: Małgorzata Sady, Ewa Zarzycka. Read more>

 

 

 

————————————————————–

DELIKATNOŚĆ /DELICACY
Galeria BWA Zielona Góra/
Zielona Góra BWA Gallery
18.05 – 10.06.2012

kurator / curator:
Tomasz Wilmański
Małgorzata Dawidek Gryglicka
Jacek Jagielski
Przemysław Jasielski
Ewa Kulesza
Dominik Lejman
Hanna Łuczak
Andrzej Pepłoński
Paweł Polus

Tytuł wystawy „DELIKATNOŚĆ” odnosi się pośrednio do idei sztuki. Zawiera się w nim przede wszystkim pewna postawa życiowa i artystyczna. Być delikatnym, stwarzać „delikatność” można wiązać np. z dokładnością, wyczuciem, precyzją, subtelnością, ze stonowaniem czy tzw. „elegancją” lub wysublimowaną estetyką. Często kojarzy się ją ze sferą duchowej partycypacji w rzeczywistości. W sztuce nieczęsto mówi się o delikatności, to pojęcie jakby nie przystaje do ideowych rozważań nad materią aktu twórczego. Zastosowany tu tytuł, w jakiejś mierze prowokacyjny i przewrotny, można odnieść w sztuce m.in. do precyzji myślenia, zmierzania do harmonii, subtelnej gry z wartościami, czy do minimalistycznych rozstrzygnięć kształtujących formę i jednocześnie maksymalizujących intelektualną i duchową treść wypowiedzi artystycznej. Minimalistyczne/syntetyczne dotykanie materii rzeczywistości. Czytaj dalej>

The title of the exhibition ‘’DELICACY”  refers indirectly to the idea of art. It contains primarily a certain attitude in life and in art. To be delicate, to create “delicacy” can be connected with accuracy, intuition, precision and subtlety,  with toning down, so-called “elegance” or sublimated aesthetics.  It is often associated with a sphere of spiritual participation in reality. In art delicacy is only occasionally spoken of: the notion does not seem to fit in with ideological considerations on the matter of a creative act. The title that is used here, provocative and subversive in some measure, can be referred in art to precision of thought, pursuit of harmony, a subtle game with values, or to minimalist resolutions sharpening form and simultaneously maximizing the intellectual and spiritual content of artistic expression. Read more>

————————————————

CIAŁO TEKSTU. TEKSTY CIAŁA

Wykład i spotkanie w ramach cyklu Art Forum w Muzeum Narodowym w Poznaniu

W sztuce interesują autorkę wykładu dwa aspekty: komunikacja oraz problematyka ciała – jego reakcje, stany, możliwości i ograniczenia. W swoich realizacjach opisuje artystka ciało za pomocą języka. To narzędzie, którego użycie potocznie kojarzone jest z literaturą, poprzez swój wizualny charakter pozwala jej opowiadać o cielesno-słownych relacjach – o tym jak tekst wpływa na ciało i jak ciało reaguje na tekst.

sobota, 24 marca 2012 r., godz. 12.30

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Galeria Malarstwa i Rzeźby, Al. Marcinkowskiego 9

prowadzenie: Joanna Bryl

więcej informacji na stronach Muzeum

————————————————

WroConcret
WROCŁAWSKI TEKST WIZUALNY 1967+
16.12.11–30.1.12

Kuratorka: Małgorzata Dawidek Gryglicka

Wernisaż: 12.16.11, godz. 18

Oprowadzanie kuratorskie: 21 stycznia 2012, 17.00


Wystawa „WroConcret. Wrocławski tekst wizualny 1967+” to spojrzenie w kierunku unikatowych zjawisk artystycznych, których początek i intensywny rozwój przypadł na przełom lat 60. i 70. we Wrocławiu – sztuki konceptualnej i poezji konkretnej. W mieście szczególnie naznaczonym przez historię i różnorodnym kulturowo pojawia się twórczy ferment w postaci rozkwitu nowej myśli i wolności artystycznej. Czytaj dalej>

WroConcret
WROCŁAW VISUAL TEXT 1967+

Curator: Małgorzata Dawidek Gryglicka

Vernissage: 16th December 2011, 6 pm

Show round with curator: 21th January 2012, 5 pm


The exhibition ‚WroConcret. Wrocław’s Visual Text 1967+’ is an insight into unique artistic phenomenons – conceptual art and concrete poetry – which beginning and intense development took place in Wrocław at the turn of the 1960s and 1970s. In this particularly marked by the history and culturally diverse city emerges the artistic ferment in the form of a full bloom of a new idea an artistic freedom. Read more>

————————————————

„SKŁADAKI”, wersja europejska, 2011

Muzeum Współczesne Wrocław, 29.10.2011. godz. 18.00

wystawa otwarta 29.10.2011 – 12.12.2011

pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Pon. 10.00–18.00, Wt. zamknięte, Śr.–Nd. 12.00–20.00

cykl: À PROPOS

Składaki” to autorski projekt Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, zrealizowany specjalnie dla Muzeum Współczesnego Wrocław.

Praca składa się z 40 białych kubików. Na ich ściankach artystka umieściła zapisane czarnym fontem litery alfabetów języków używanych w Unii Europejskiej.
Odnajdziemy tam znaki alfabetu łacińskiego, greckiego i cyrylicy. Obok nich pojawiają się znaki diakrytyczne, występujące w poszczególnych językach oraz ligatury.

Celem pracy jest stworzenie pola dla wspólnej komunikacji. Projekt ma zainicjować sytuację „komunikacji możliwej”, wynikającej z integracji kulturowej opartej na wspólnej łacińsko-greckiej platformie językowej. Sytuacja ta powstaje pomimo różnic fonetycznych czy osobistych barier.

Praca ma charakter gry. Arbitralne elementy wypowiedzi zaczerpnięte z jednego języka posiadają zdolność konstruktywnego zaistnienia również w wypowiedziach formułowanych w innym języku. Dużą rolę odgrywa w tej realizacji wspólna baza komunikacyjna. Ponadto praca ma charakter interaktywny – determinuje odbiorcę do zbudowania własnego komunikatu, który będzie widoczny z odległości i czytelny dla innych. Wspierające się wzajemnie ścianki kubika spełniają w tej realizacji symboliczną rolę integracyjną. Kostka bez jednej ścianki, czyli jednej litery zmienia swoją funkcję.

À propos to cykl wydarzeń, debat i spotkań organizowanych w Muzeum Współczesnym Wrocław, których tematyka inspirowana jest Polską Prezydencją 2011 w Radzie Unii Europejskiej.

Koordynator projektu: Kamil Nowelli, Muzeum Współczesne Wrocław

więcej informacji o projekcie na stronach Muzeum Współczesnego Wrocław

Dziękuję osobom zaangażowanym w powstanie projektu:

Panom Kamilowi Nowelli, Pawłowi Dziaduchowi, Michałowi Stefani

—-

À PROPOS „SKLADAKI” PROJECT

Opening: 29 Oct. 2011. 6 p.m.

Exhibition is opened: 29 Oct 2011 – 12 Dec 2011

Wroclaw Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław Pon. 10.00–18.00, Wt. zamknięte, Śr.–Nd. 12.00–20.00

Składaki (Folds-up) is a project by Małgorzata Dawidek Gryglicka, carried out specially for Wrocław Contemporary Museum. The work consists of 40 white cubes. On their walls, the artist placed black letters of the alphabets belonging to the languages spoken in European Union. We can find there the signs of Latin and Greek alphabets, Cyrillic, ligatures and diacritical marks, present in several languages.
The aim of the work is to create a field for common communication. The project attempts to initiate a situation of ‚possible communication’, that would be a result of a cultural integration basing on a common Latin-Greek language platform. This situation appears despite phonetic or personal barriers.
The work takes the form of a game. Arbitrary parts of speech derived from one language are possible to constructively function in expressions formed in another. In this realization an important role is played by a common communication base. Moreover, the work is interactive – it determines the recipient to create their own message that will be visible from a distance and legible to others. Walls of the cubes, supporting one another, play a symbolic, integrative role here. A cube without one wall, and hence without one letter, is no longer a cube.

À propos is a series of debates, lectures an meetings organized at WCM, which subjects are inspired by Polish Presidency 2011 of the Council of the European Union.

Coordination of the Project: Kamil Nowelli, Wroclaw Contemporary Museum
more about the project

Special thanks: Kamil Nowelli,  Paweł Dziaduch, Michał Stefani

————————————————

DEBATA WOKÓŁ ESEISTYKI JOANNY SALAMON 15 października 2011

Korporacja Ha!art – wydawca książki Joanny Salamon „Plus minus Atlantyda albo ukłony parzyste. Rzecz o Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszuzaprasza na drugie spotkanie poświęcone eseistyce tej autorki .

15 października 2011, sobota, godzina 16:00, Falanster, ul. Św. Antoniego 23, Wrocław Uczestnicy: Małgorzata Dawidek Gryglicka,Joanna Synowiec, Marcin Czerwiński, Piotr Marecki

Więcej informacji na temat wydarzenia można odnaleźć na stronie wydawnictwa.


——————————————————–

HIPERTEKSTY LITERACKIE. LITERATURA I NOWE MEDIA

Premiera książki 30 września 2010

Hiperteksty literackie. Literatura i nowe mediaBohaterowie tego tomu to spadkobiercy literackich awangard XX wieku i zarazem pionierzy czegoś, co dopiero nadchodzi. Już trzy dekady temu, bez jałowych pytań, czy komputer uśmierci książkę, postanowili na własną rękę to sprawdzić. Podczas wyprawy po nowe sposoby opowiadania w cyfrowym medium, dokonali cichej rewolucji, której pełnych rozmiarów jeszcze nie znamy. Powrócili też z dobrą nowiną dla czytelnika przyszłości: nowe media nie zabijają książki. Hipertekst ją odmładza i ocala. Hipertekst literacki: utwór, który rozgałęzia się lub działa na żądanie. Narracja i fabuła nie układają się w jednorodnej linii, lecz tworzą sieć relacji, którą czytelnik przemierza, dokonując wyboru kierunku lektury.

Znane techniki narracyjne, jak analepsis czy prolepsis (cofanie się lub wyprzedzanie sekwencji zdarzeń) wzbogacone są w hipertekście literackim, dzięki np. programowaniu komputerowemu, o szereg dodatkowych mechanizmów, które czynią tekst jeszcze bardziej złożonym, niejednoznacznym i niewyczerpywalnym, czyniąc zeń swoisty kłębek światów możliwych, alternatywnych zakończeń i ślepych odnóg.

• • •

Autorzy książki: Emilia Branny, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Piotr Marecki, Urszula Pawlicka, Mariusz Pisarski, Agnieszka Przybyszewska, Joanna Roszak, Dorota Sikora, Ewa Wójtowicz

 

————————————————

NAGRODA


Praca Tekst jako dzieło sztuki w Polsce po 1967 roku. Kontekst i/a autonomia znaku konkretnego została nagrodzona przez Narodowe Centrum Kultury w VII konkursie na najlepszą pracę doktorską.

————————————————

WYKŁAD

Zapraszam na wykład Choroba jako źródło Sztuki wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Podmiot-Sztuka-Terapia-Edukacja.

4 listopada 2010, godz. 13.30

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37, Poznań

————————————————

TE[K]STY 28 kwietnia – 15 czerwca 2011 r. GALERIA FOKSAL, Warszawa, ul. Foksal 1/4

Katalog wystawy do pobrania w formacie PDF

Artykuły do katalogu napisali: Izabela Kopania, Mariusz Pisarski, Joanna Roszak

Obrazy z cyklu te[k]sty, które prezentuję na wystawie w Galerii Foksal, są kolejnym etapem w moim „próbowaniu się” z językiem zobrazowanym. Tytuł prezentacji wskazuje na swego rodzaju próby, testy na tekstach. Rozwijam w tych pracach ważny dla mnie wątek cielesności. Fundamentem realizacji jest asocjacja dualności: pisma i obrazu, oraz cielesności języka i organicznej cielesności bytu (podmiotu, mnie samej), tj. wizualnej, materialnej sfery językowej z materialnością ciała, jego ograniczeniami i ułomnościami. Czytaj dalej

————

Errata, Galeria  Muzalewska, Poznań, 24 lutego – 30 marca 2011

Katalog wystawy do pobrania w formacie PDF

Dziękuję Pani Agnieszce Żebrowskiej za sfinansowanie wydania katalogu.

————-

KRÓTKA HISTORIA PRZYPADKU- hipertekstowa opowieść w przestrzeni

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 13 maja – 12 czerwca 2011, godz. 18.00

Ewa Wójtowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)  pisze o Krótkiej Historii Przypadku:

Wystawa Krótka historia przypadku Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, to prezentacja projektu z roku 1997, który miał już swoje odsłony m.in. w Poznaniu (1997, 2000) i Krakowie (2010). W czasie, który upłynął od jego powstania, na pograniczu literatury i sztuk wizualnych wydarzyło się bardzo wiele. Rozwinęły się różne techniki narracji sieciowej, oparte często na multimediach. Narracja przeniesiona została w większości do przestrzeni niematerialnej, odrzucając linearność lektury i konwencjonalne doświadczenie odbiorcy. Eksperymenty z geolokalizacją, mediami lokacyjnymi i nawigowaniem w przestrzeni realnej w celu odczytania wirtualnych komunikatów, rozszerzyły pole sztuki dotychczas skoncentrowanej głównie w środowisku Sieci. Ponowna prezentacja Krótkiej historii przypadku wpisuje się w obecny powrót sztuki mediów do neoanalogowych obiektów, bądź postaw sytuujących się na skrzyżowaniu realnego i wirtualnego. Hipertekst nie musi być związany wyłącznie z wirtualnością, a jego doświadczanie coraz częściej powiązane jest z poruszaniem się w przestrzeni realnej, geograficznej. Zarówno projekty wykorzystujące mapę, jak i te, skupione na mniejszej przestrzeni – np. wnętrzu galerii – powodują, że czytanie łączy się z krążeniem po wyznaczonych śladach, dotykiem, ruchem w przestrzeni. Te literackie podchody kierują odbiorcę po znakach, budując jednocześnie konceptualną przestrzeń.

Fragment tekstu Ewy Wójtowicz pochodzi z recenzji zatytułowanej W przestrzeni tekstu. Krótka historia przypadku Małgorzaty Dawidek Gryglickiej. Całość tekstu dostępna na stronach O.pl

dr Ewa Wójtowicz - badaczka sztuki Internetu (net art), relacji sztuka a komunikacja, mixed realities, remiksu/powtórzenia/updateu w sztuce nowych mediów. Autorka książki Net art (Kraków 2008). Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz w WSNHiD w Poznaniu.

————

KRÓTKA HISTORIA PRZYPADKU

GALERIA KORPORACJI HA!art, KRAKÓW, LIPIEC-SIERPIEŃ 2010

Rozmowa na temat Krótkiej Historii Przypadku w programie Anny Zimoch Kulturalny GPS. Polskie Radio Londyn. 26lipca 2010.

Krótka Historia Przypadku w Ha!arcie i Techstach:

Mariusz Pisarski o Krótkiej Historii Przypadku [PL].

Mariusz Pisarski about A Short Story of an Accident and Definition [EN].

Cybertext Yearbook 2100, Publisher: University of Jyväskylä, Editors: Markku Eskelinem & Raine Koskimaa.

————

 

Europa Konkret

————————————————

Art Forum.